Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning är en fördjupad kartläggning av en persons kognitiva och beteendemässiga fungerande med syfte att hitta vägar för att fungera bättre.


En neuropsykiatrisk utredning utförs när det under lång tid har funnits svårigheter som leder till svårigheter i vardagen. Det kan till exempel vara nedsatt förmåga till att fokusera, komma igång med uppgifter eller tendens att glömma bort saker. Ibland finns det även en rastlöshet och impulsivitet som gör att det är svårt att sitta stilla eller att hinna tänka efter före handling. Vid sådana svårigheter kan ADHD föreligga.

En del som önskar utredning upplever svårigheter med sociala relationer och en känsla av att vara annorlunda. En del drar sig undan andra medan andra försöker delta fast det känns svårt. När det inte blir så som man tänkt sig kan det kännas väldigt jobbigt. När svårigheterna påverkar funktionen i vardagen kan en utredning för att undersöka om autismspektrum föreligger vara aktuellt.

För personer som har haft eller har svårt för att klara av skolan och många områden i vardagen kan det finnas behov av en kognitiv kartläggning för att utreda om det föreligger intellektuell funktionsnedsättning.

Även om en utrednings huvudfokus är att undersöka om det föreligger en neuropsykiatrisk diagnos undersöks även andra områden. Detta för att undersöka om det förekommer fler diagnoser, eller om svårigheterna kan förklaras av andra faktorer.

Hur kan en utredning hjälpa?

Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att kartlägga vad svårigheterna grundar sig i och baserat på det kunna ge rätt behandling och stöd, öka förståelse och kunskap om anpassningar och strategier i vardagen.

En utredning kan ibland också vara ett stöd i kontakten med olika myndigheter, vård eller skola. Det kan underlätta vid planering om stödinsatser i hemmet, skolan eller arbetet.

Hur går en utredning till?

En utredning kan se ut på olika sätt beroende på frågeställning och komplexitet. Ibland har det utförts utredningar tidigare, då hämtas dessa in och tas i beaktning.

Djupintervju utförs med föräldrar då det är ett barn som utreds. Vid utredning av en vuxen utförs intervjun med personen som utreds och en anhörig. När barn utreds behöver även skolan inkomma med information om barnets fungerande i skolmiljö.

Psykologiska tester utförs utifrån frågeställningen. Det kan vara tester som mäter begåvning, grad av uppmärksamhet, minne och social samspelsförmåga.

Formulär används ofta för att jämföra upplevda svårigheter med andra i samma ålder. De kan fyllas i av personen som utreds och/eller av föräldrar om det är ett barn som utreds.

Läkarundersökning utförs för att bedöma kroppslig hälsa och utesluta att svårigheterna orsakas av somatisk orsak.

Vad händer efter en utredning?

När allt material är inhämtat sammanställs och analyseras det av läkaren och psykologen. Ett återgivningsbesök bokas in där psykologen går igenom resultat, bedömning och rekommendationer. Allt finns sammanställt i ett dokument, ett s.k. utredningsutlåtande, vilket underlättar för övriga och framtida kontakter som behöver känna till vilka styrkor och svagheter personen som utretts har och vad omgivningen behöver tänka på.

När diagnos ställs skickas remiss till rätt klink för vidare behandling. Vid utredning av barn delges information till skolan och förslag på anpassningar.

Ibland framkommer det svårigheter inom andra områden. Om det bedöms föreligga behov av ytterligare utredning får du hjälp med vidare kontakt. Det kan också framkomma andra omständigheter eller diagnoser som orsakar svårigheterna. Du får även då hjälp med remittering till den instans som kan hjälpa till med behandling